Vedtekter for Norsk Naturguideforbund // NNGF

Vedtatt første gang på stiftelsesmøte i Longyearbyen, 14.02.2014.
Revidert og vedtatt av årsmøte i Tromsø 28.10.2017

1 Navn

Organisasjonens navn: Norsk Naturguideforbund (NNGF)
Organisasjonsnummer: 913 480 71

2
Formål

Norsk Naturguideforbund har til formål å:

 • Være en interesseorganisasjon og et yrkesforbund for utdannede naturguider i Norge.
 • Holde løpende kontakt med myndigheter, reiselivsnæring og utdanningsinstitusjoner om utvikling, behov og kompetansekrav for naturguider i Norge.
 • Søke partnerskap, medlemskap og/eller samarbeid med aktuelle offentlige og ikke offentlige instanser, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Utarbeide og forvalte profesjonsstandard for naturguider i Norge
 • Registrere, organisere og godkjenne naturguider i Norge iht medlemkriterier i forbundet.
 • Norsk Naturguideforbund har ikke erverv til formål.

  3 Definisjoner og begrepsavklaring

Naturguiden har sitt virke som profesjonell leder og vert for kommersielle turistgrupper i natur. Naturguiden skal legge til rette for trygge, lærerike og naturvennlige opplevelser. Et hovedformål er å inspirere turister til reflekterte holdninger og naturvennlig bruk av naturen.

Naturguidens arbeidsfelt:

Reiseliv og turisme i natur. Målgruppen til naturguiden er betalende gjester. Det kan være individuelle ferie- & fritidsgjester eller grupper i kurs og konferansemarkedet. Naturguiden er ikke kvalifisert for å jobbe med betalende gjester i alpint høyfjellsterreng med fallrisiko og på lagdelt vintersnø i skredterreng. Slik avgrenses naturguidens arbeidsfelt seg fra tindeveglederen (IFMGA/UIAGM). Naturguiden kan skaffe seg tilleggskompetanse fra andre eksisterende organisasjoner, som gjør den kvalifisert til å jobbe i kursmarkedet med ulike aktiviteter – herunder for eksempel Norges Padleforbund, Norsk Fjellsportforum etc.

Naturguidens godkjenning i NNGF:

Innebærer i denne sammenhengen at naturguiden har relevant utdanning og dokumentert praktisk virke/erfaring fra guidearbeid i det naturbaserte reiselivet. Gjelder iht forbundets til enhver tid gjeldende krav til medlemskap. Medlemskategori og tilleggskompetanse i form av for eksempel kurs og spesialiseringer, skal fremkomme og dokumenteres hos det enkelte medlem. 

4 Medlemskap

Personer som tilfredsstiller forbundets krav til medlemskap, kan søke om medlemskap og godkjenning som norsk eller arktisk naturguide. Aktive medlemmene plikter å møte på årsmøte og støtte opp om driften av forbundet. Medlemmene plikter i tillegg å følge opp kravene til forbundets profesjonsstandard for kvalifiserte naturguider. Medlemmer har rett til å benytte yrkestittelen Norsk Naturguide eller Arktisk Naturguide, og dermed bruke forbundets logo. Se gjeldende profilprogram til NNGF.

5 Styret

 • Styret i Norsk Naturguideforbund velges av årsmøtet. Styret består av 5 styremedlemmer og en varamedlem. Deriblant en president og en visepresident. President og visepresident blir valgt separat ved årsmøtet.
  Alle medlemmer av forbundet er valgbare til styret.
  Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at 2 eller 3 styremedlemmer kan være på valg hvert år. Dersom et styremedlem fratrer før funksjonstiden er over, kan styret utpeke et nytt medlem som fungerer som styremedlem frem til neste årsmøte.
  Det kan i tillegg velges en til to eksterne representanter eller utdanningsinstitusjoner, dersom årsmøtet går inn for dette. Sekretær og kasserer kan velges utenfor styret, men har da ikke stemmerett på styremøter.

  6
  Styrets oppgaver

 • Styret står for den daglige driften av forbundet. Dette innebærer blant annet kontakt med aktuelle instanser, godkjenning og dokumentasjonshåndtering av nye medlemmer, innkreving av årsavgift og annen økonomisk styring, innkalling til årsmøte osv.
  Styret fatter sine vedtak ved simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av 5 medlemmer er tilstede.
  Styret konstituerer seg selv iht arbeidsoppgaver, med unntak av leder og nestleder.

  7
  Årsmøte

 Årsmøtet er forbundets høyeste organ. Styret kaller inn til årsmøte en gang i året. Innkalling skal gå ut til medlemmene minst en  måned før årsmøtedato. Alle aktive medlemmer i forbundet er stemmeberettigede på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når ¼ av medlemmene er til stede.

Dersom årsmøte ikke blir vedtaksdyktig kan styret velge å innkalle til ekstraordinært årsmøte i forlengelsen av årsmøte med samme saksliste. Studenter under utdanning og evt andre kan bli invitert til å være observatører på årsmøte, men har ikke stemmerett ved valg. Det kan åpnes for deltakelse på organisert skypemøte dersom store deler av medlemmene er forhindret fra å møte. Dette skal styret ta stilling til foran hvert årsmøte.

Årsmøtet skal:

*     Godkjenne årsmelding fra styret

*     Godkjenne regnskap og budsjett

*     Fastsette årsavgift for medlemmer

*     Valg av styre, revisor og andre driftsfunksjoner

*     Følge opp valgkomiteens arbeid

*     Fastsette tid og sted for neste årsmøte

*     Behandle forslag om endringer i vedtektene. Vedtektsendringer krever ¾ flertall blant de

stemmeberettigede på årsmøtet.

*     Behandle forslag om endringer i profesjonstandard og/eller medlemskapskriterier. Endringer i profesjonsstandard krever ¾ flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet.

8 Ekskludering

Medlemmer som ikke forholder seg til vedtektene, følger opp kravene til forbundet og profesjonsstandard, eller på annen måte skader forbundets omdømme kan ekskluderes. Styret utreder saken, og varsler vedkommende medlem. Endelig vedtak om ekskludering gjøres av årsmøtet.

9 Opphør av forbundet

Vedtak om opphør av forbundet krever ¾ flertall på årsmøtet. Forslag om opphør skal være utsendt til alle medlemmer sammen med årsmøteinnkalling, minst to måneder før årsmøtet. Ved opphør av forbundet skal forbundets midler overføres til en organisasjon med tilsvarende formål.