Norsk Naturguideforbund har nå utviklet profesjonsstandard for naturguiden.

Den kan leses her (forkortet) eller lastes ned i sin helhet:

 

 

Generelt om naturguide kompetanse:

Definisjon: Naturguiden har sitt virke som profesjonell leder og vert for kommersielle turistgrupper i natur. Naturguiden skal legge til rette for trygge, lærerike og naturvennlige opplevelser. Et av hovedformålene er å inspirere turistene til reflekterte holdninger til og bruk av natur (Andersen, S. & Rolland, C. 2016).

Arbeidsfelt: Natur- og aktivitetsbasert reiseliv. Naturguiden er ikke kvalifisert for å jobbe i alpint høyfjellsterreng der det er behov for klatresele, på lagdelt vintersnø i skredterreng. Slik avgrenses naturguidens arbeidsfelt seg fra tindeveglederen (IFMGA-guiden). Målgruppen er betalende gjester.

Kvalifikasjoner: Profesjonsstandard for naturguiden deles inn disse 4 områder:

Ledelseskompetanse – Knyttet til sikkerhet, ledelse og risikostyring

Relasjonskompetansen – Knyttet turistgruppen og opplevelsesformidling

Pedagogisk kompetanse – Knyttet til formidling og læring av natur

Fordypningskompetanse – Knyttet til spesifikk aktivitet og regional natur & kultur

Videre er profesjonsstandarden for norsk naturguide delt inn i to deler:

➢  Del 1: Spesifikke profesjonskvalifiseringer for norsk naturguide

➢  Del 2: Spesifikke tilleggskrav for norske naturguide med UIMLA mountain leader godkjenning

I del 1 av profesjonsstandarden vil kompetansen og kvalifikasjonene innenfor disse fire områdene bli utdypet. I del 2 spesifiseres tilleggskrav i forhold til kompetanse, opplæring og vurdering rettet til UIMLA sin internasjonale standard. Avslutningsvis vil det være en del knyttet til opplæringens utstrekning og vurdering av den enkelte kandidat.

Del 1: Spesifikke profesjonskvalifikasjoner for naturguiden:

Ledelseskompetanse

SIKKERHET I FJELLTERRENG
Naturguiden må ha den kunnskapen og de teknikkene som er nødvendig for å beskytte grupper i norsk natur, relatert til reelle og objektive farer. Naturguiden må kunne bruke enkelt utstyr, for eksempel et støttetau, slynger og karabinere, men ikke klatreseler, for å opprettholde sikkerheten i spesielle situasjoner, som bratt terreng, ved klipper og ved korte strekk med fastmontert utstyr. Naturguiden må kunne sikre grupper under elvekryssing ved å bruke ulike formålstjenlige teknikker. Naturguiden må ha god vurderingskompetanse når det gjelder is på vann, vassdrag og på sjøen.

ORIENTERING

Naturguiden må ha erfaring med teknikker og hjelpemiddel for orientering i norsk natur, slik at de kan ferdes sikkert i alle situasjoner og under alle forhold. Ferdighetene og kunnskapen skal inkludere:

– bruk av topografiske kart av ulike typer, nøyaktighet og skala,

– bruk av kompass,
– bruk av GPS,
– bruk av en høydemåler,
– bruk av ulike orienteringsteknikker,
– orientering utenfor stier kun ved bruk av kart,
– orientering utenfor stier under forhold med svært dårlig sikt, i mørke og under vanskelige forhold, ved kun å bruke kart, kompass og en høydemåler, og
– planlegge og gjennomføre rutevalg etter kart.

FØRSTEHJELP OG REDNING

Naturguiden må ha tilstrekkelig dyktighet med førstehjelp og grunnleggende metoder for redning, slik at de kan fungere uten assistanse i avsidesliggende og isolerte områder. Ferdighetene og kunnskapene skal inkludere:

– førstehjelp beregnet for ferdsel i natur, i scenarier for både sommer og vinter,

– organisering av en redningsoperasjon (både improvisert og ved hjelp av den offentlige redningstjenesten),
– kunne bruke egnet kommunikasjonsutstyr, inklusivt mobil- og satellitt-telefon, radioer og personlig sporingsutstyr/nødpeilesender, og
– grunnleggende kommunikasjon på et utenlandsk språk.

GRUPPELEDELSE

Naturguiden må være i stand til å lede og oppmuntre en gruppe på tur i naturen, samtidig som de ivaretar de objektive og subjektive farene på en rute. I særlig grad innebærer gruppeledelsen:

– presentasjon av turprogrammet,

– å kunne forstå gruppepsykologi,
– å kunne organisere og holde kontroll på gruppen,
– å kunne tilpasse programmet til ulike forutsetninger, – å kunne kommunisere på et utenlandsk språk, og
– å vise profesjonell oppførsel og profesjonelt nærvær.

OVERLEVE I FJELLET / BIVUAKK

Naturguiden må kunne organisere og garantere trivsel og trygghet til gruppen uten ekstern hjelp. Dette skal inkludere:

– evne til å organisere en improvisert bivuakk, både om sommeren og vinteren, og
– evne til å passe på gruppen og seg selv under krevende værforhold.

FYSISKE FORUTSETNINGER

Naturguiden må ha en høy grad av fysisk skikkethet og være i stand til å tåle en høy grad av fysisk innsats i en lengre periode.

Relasjonskompetansen

GUIDEROLLE
Naturguiden har også en rolle som underviser, ettersom Naturguiden må ha forståelse av at undervisnings- og veilednings-metoder samtidig vil gjøre det mulig å gi ferdigheter og kunnskaper (både tekniske og miljømessige) til andre, både i relasjon til aktivitetene som blir gjennomført og til landskapet. Naturguiden skal forstå og praktisere transparent guiding som overordnet tilnærming med tanke på å fremme sikkerhet på tur og involvere gjestene i beslutningsprosesser. Naturguiden skal ha kunnskap om guiden sin rolle i en reiselivssammenheng.

Guiden i et helhetlig reiselivsprodukt

-Destinasjonsforståelse -Pakketering
-Lokal verdiskapning
-«Grønne» sertifiseringsordninger

-Opplevelsesdesign 

LOVBESTEMTE OG ØKONOMISKE FORHOLD

Naturguiden må ha forståelse av lovbestemte og økonomiske forhold knyttet til det miljøet de opererer i, enten som tilsatt, selvstendig næringsdrivende eller frivillig. Spesielt må Naturguide forstå:

– det lovbestemte grunnlaget for regulering av profesjonsutøvelsen,

– skattelegging og sosial sikkerhet, som gjelder for denne profesjonen – allmenne og straffbare ansvarsforhold,
– forsikringer
– økonomiske forhold

– metoder for markedsføring.

Pedagogisk kompetanse

NATUROPPLEVELSE

Naturguiden må ha kunnskap om friluftsliv som fenomen og et verdigrunnlag for sin guidevirksomhet. Historikk og utbredelse, men også definisjoner og innholdsbestemmelser av friluftsliv som et kulturelt fenomen. Naturguiden må kunne være ambassadør for tradisjonelt norsk friluftsliv, der turopplevelsen i sin helhet er viktigere enn prestasjonselementet på turen. Naturguiden må kunne reflektere over friluftsliv i et internasjonalt perspektiv. Naturguiden må kunne reflektere over egen rolle i forhold til hvordan et godt turminne blir produsert og ha kunnskap om grunnleggende prinsipper innenfor opplevelsesdesign.

NATUR

Naturguiden må ha gode kunnskaper om:

– Lokal natur, inklusivt flora, fauna, geologi og geografi
– Kulturminner, kulturen i landskapet / det menneskelige aspektet
– Tilgangen til ulike landskap og om bevaring og vern.

Naturguiden må kunne formidle denne kunnskapen til ulike grupper.

HISTORIEFORTELLING

Naturguiden skal ha grunnleggende ferdigheter innen historiefortelling og skal kunne framføre en relevant historie for en gruppe. Relevans i denne sammenheng knyttes til landskapsforståelser, naturvitenskap knyttet til lokaliteten, lokalhistorie (inkludert håndverk og jordbruk) eller tilsvarende. Framføringen skal ha en varighet på minimum 5 minutter. Naturguiden skal kunne reflektere om bruk av virkemiddel, stemmebruk og kontekst i framføringa. Naturguiden skal kunne reflektere over autentisitet i historiefortellingen.

Fordypningskompetanse

FLERDAGERS AKTIVITETER
Naturguiden må kunne organisere (program, ruteplanlegging), mestre logistikk (utstyr, mat, transport) og lede et flerdagers aktivitetsprogram i norsk natur, under både sommerlige og vinterlige forhold.

SNØDEKT TERRENG

Naturguiden må ha gode kunnskaper om snødekt terreng, ha klart for seg farene, og de teknikkene og det utstyret man trenger for å ferdes trygt. Dette inkluderer bruken av truger og annet utstyr, som er formålstjenlig for det terrenget og de forholdene som er tillatt i de nasjonale reguleringene. Naturguiden må ha forståelse av snø og skredfare inkludert grunnleggende skredvarsling, slik at de kan lede grupper sikkert i formålstjenlig terreng. Naturguide må kunne lede en gruppe i snødekt fjellterreng. Naturguiden kan operere i snødekt fjellterreng, utenom breer, og men ikke der teknikker knyttet til klatring / alpin ferdsel med bruk av tau er nødvendig. Dette vil inkludere evnen til:

– å skaffe seg og forstå en skredmelding,
– å planlegge en formålstjenlig rute,
– å orientere utenom stier kun ved hjelp av kart,
– å orientere utenom stier under forhold med svært dårlig sikt, om natta og under vanskelige forhold ved hjelp av bare kart, kompass og høydemåler, og
– kunne lede en gruppe under krevende forhold (kulde, sterk vind, mørke),
– å kunne velge og bruke personlig utrustning for både lederen og gruppen, tilpasset terrenget og forholdene, som er tillatt i de nasjonale reguleringene,
– å kunne vurdere snøforholdene og skredfaren,
– å kunne mestre et søk med skredsøkeutstyr, og å kunne mestre lokalisering og redning av en skredtatt.

Naturguiden må kunne formidle denne kunnskapen til de som de leder.

NORDISK SKILØPING (Kun med arbeidsfelt Norge)

Naturguiden skal kunne planlegge og gjennomføre guidede turer i terreng klassifisert som ATES 0 og 1. Naturguiden skal demonstrere ulike måter å måle bratthet ut ifra kart, terreng, bratthetsmåler og elektroniske hjelpemiddel. Naturguiden skal ha kunnskap om skred tilsvarende Nortind «Snøkjennskap og kameratredning». Naturguiden skal fremvise god skiferdighet med og uten skifeller og utenfor opptråkkede løyper med full oppakning for vinterovernatting. Naturguiden skal vise fysisk og mentalt overskudd både for dagstur og for overnattingstur i snø.

VÆR

Naturguiden skal ha en forståelse av værsystem. Med dette menes det å være i stand til å tyde værmeldinger og værkart inklusivt sammenstilte diagram. Samtidig må naturguiden kunne bruke basale værinstrument og kjenne værtegn til hjelp for den praktiske vurderingen av været som kommer. Naturguiden må også være klar over de spesielle aspektene ved været i fjellet og kunne tolke og forstå værmeldingene.

ANATOMI OG FYSIOLOGI

Naturguiden skal ha en forståelse av anatomi og fysiologi, som er relatert til vandring i natur, inklusivt:

– fysiske forberedelser,
– diett,

– det karakteristiske ved aktiviteter i fjell, – forebygge skader,
– trøtthet og restitusjon,
– effekter av høyde, og

– effekter av kulde og varme.

Del 2: tilleggskrav for norsk naturguide med UIMLA godkjenning

For del 2 last ned profesjonsstandarden i sin helhet.