Vedtekter for Norsk Naturguideforbund // NNGF

 

Vedtatt første gang på stiftelsesmøte i Longyearbyen, 14.02.2014.

Revidert og vedtatt av årsmøte i Tromsø 28.10.2017.

Revidert og vedtatt av årsmøte i Oslo 24.11.2018.

 

1 Navn

Organisasjonens navn norsk: Norsk Naturguideforbund (NNGF)

Organisasjonens navn engelsk: Norwegian Natureguide Association (NNGA)

Organisasjonsnummer: 913 480 716

 

2 Formål

Norsk Naturguideforbund har til formål å:

 • Være en interesseorganisasjon og et yrkesforbund for utdannede naturguider i Norge.
 • Holde løpende kontakt med myndigheter, reiselivsnæring og utdanningsinstitusjoner om utvikling, behov og kompetansekrav for naturguider i Norge.
 • Søke partnerskap, medlemskap og/eller samarbeid med aktuelle offentlige og ikke offentlige instanser, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Utarbeide og forvalte profesjonsstandard for naturguider i Norge
 • Registrere og organisere naturguider i Norge, iht medlemskriterier i forbundet.
 • Norsk Naturguideforbund har ikke erverv til formål.

3 Naturguidens arbeidsfelt

Reiseliv og turisme i natur. Målgruppen til naturguiden er betalende gjester. Det kan være individuelle ferie- & fritidsgjester eller grupper i kurs og konferansemarkedet. Naturguiden er ikke kvalifisert for å jobbe med betalende gjester i alpint høyfjellsterreng med fallrisiko og på lagdelt vintersnø i skredterreng. Slik avgrenses naturguidens arbeidsfelt seg fra tindeveglederen (IFMGA/UIAGM).

Naturguiden kan skaffe seg tilleggskompetanse fra andre eksisterende organisasjoner, som gjør den kvalifisert til å jobbe i kursmarkedet som instruktør i ulike aktiviteter – herunder for eksempel Norges Padleforbund (NPF) Norsk Fjellsportforum (NF) etc.

Innebærer i denne sammenhengen at naturguiden har relevant utdanning og dokumentert praktisk virke/erfaring fra guidearbeid i det naturbaserte reiselivet.

Medlemskategori og tilleggskompetanse i form av for eksempel kurs og spesialiseringer, skal fremkomme og dokumenteres hos det enkelte medlem.

 

Medlemskap

Norsk Naturguideforbund opererer med følgende medlemskapskategorier:

 • Personlig medlemskap
 • Støttemedlem
 • Medlem under utdanning
 • Æresmedlem

 

Opptak av nye medlemmer gjøres av styret, etter søknad om medlemskap gjennom websiden.

Personlige medlemmer og æresmedlemmer er stemmeberettiget ved årsmøte.

5 Personlig medlemskap

Som personlig medlem har du:

 • Minimum 1 års utdanning fra en utdanningsinstitusjon som tilfredstiller kravene som NNGF til enhver tid stiller.
 • 8 ukers relevant arbeidserfaring som lønnet guide i det naturbaserte reiselivet.

 

6 Støttemedlem

Personer, bedrifter eller foretak som ønsker å støtte opp om forbundets arbeid og visjoner, kan være støttemedlemmer. Kontingent for støttemedlem fastsettes av styret. Støttemedlem har ikke stemmerett ved årsmøte, men kan delta.

 

7 Medlem under utdanning

Som medlem under utdanning studerer du naturguiderelaterte studier ved en norsk utdanningsinstitusjon, og ønsker å engasjere deg i det naturbaserte reiselivets virke og miljø. Studentmedlemskap er gratis. Studentmedlemmer har ikke stemmerett ved årsmøte, men kan delta. Når studiet er avsluttet avsluttes medlemskapet og medlemmet må oppfylle kravene om personlig medlemskap.

 

8 Æresmedlem

Styret kan utpeke æresmedlemmer som har gjennom et sterkt og langvarig engasjement bidratt positivt og iht forbundets formål og visjoner. Æresmedlemmer kan være fagpersoner eller andre som har engasjert seg i forbundet og arbeidet rundt forbundet. Styret skal være enstemmig enig i utnevnelse av æresmedlemmer. Som har samme rettigheter som personlig medlemskap, men betaler ikke medlemskontigent.

9 Medlemskontigent

Personlig medlemskap fastsettes av styret og årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemskontigent skal være betalt innen 15.februar for det kommende medlemsåret. Støttemedlemsbeløp er mindre og fastsettes av styret. Studenter og æresmedlemmer betaler ikke medlemskontigent. Medlemmer som ikke betaler kontingent vil etter 2-3 purringer bli strøket fra medlemslisten.

10 Styret

 • Styret i Norsk Naturguideforbund velges av årsmøtet. Styret består av 5 styremedlemmer og en varamedlem. Deriblant en president og en visepresident. President og visepresident blir valgt separat ved årsmøtet.
 • Alle medlemmer av forbundet er valgbare til styret.
 • Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at 2 eller 3 styremedlemmer kan være på valg hvert år. Dersom et styremedlem fratrer før funksjonstiden er over, kan styret utpeke et nytt medlem som fungerer som styremedlem frem til neste årsmøte.
 • Det kan i tillegg velges en til to eksterne representanter eller utdanningsinstitusjoner, dersom årsmøtet går inn for dette.Sekretær og kasserer kan velges utenfor styret, men har da ikke stemmerett på styremøter.

 

11 Styrets oppgaver

 • Styret står for den daglige driften av forbundet. Dette innebærer blant annet kontakt med aktuelle instanser, godkjenning og dokumentasjonshåndtering av nye medlemmer, innkreving av årsavgift og annen økonomisk styring, innkalling til årsmøte osv.
 • Styret fatter sine vedtak ved simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av 5 medlemmer er tilstede.
 • Styret konstituerer seg selv,  med unntak av leder og nestleder.

12 Årsmøte

Årsmøtet er forbundets høyeste organ.Styret kaller inn til årsmøte en gang i året. Innkalling og saksliste skal gå ut til medlemmene minst 14 dager før årsmøtedato. Årsmøte skal avholdes innen 1.desember hvert år. Årsmøtet er vedtaksført når ¼ av stemmeberettigede medlemmene er til stede. Det kan åpnes for deltakelse over skype/andre kanaler dersom store deler av medlemmene er forhindret fra å møte. Dette skal styret ta stilling til foran hvert årsmøte.

Vedtektsendringer kan bare gjøres på årsmøte, og vil kreve ¾ flertall for å være gyldig.

Blanke stemmer i en sak telles som ikke avgitt.

 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne årsmelding fra styret
 2. Godkjenne regnskap og budsjett
 3. Fastsette årsavgift for medlemmer
 4. Valg av styre, revisor og andre driftsfunksjoner
 5. Valg av valgkomité
 6. Fastsette tid og sted for neste årsmøte
 7. Behandle andre saker på sakslisten

13 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøtes kan avholdes når ¾ av de stemmeberettigede medlemmene ber om det eller at styret bestemmer dette. Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte samme dag som ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og fatte vedtak i de allerede utsendte sakene og følger sammen prosedyre som ordinært årsmøte.

14 Ekskludering

Medlemmer som ikke forholder seg til vedtektene, følger opp kravene til forbundet og profesjonsstandard, eller på annen måte skader forbundets omdømme kan ekskluderes. Styret utreder saken, og varsler vedkommende medlem. Endelig vedtak om ekskludering gjøres av årsmøtet.

15 Opphør av forbundet

Vedtak om opphør av forbundet krever ¾ flertall på årsmøtet. Forslag om opphør skal være utsendt til alle medlemmer sammen med årsmøteinnkalling, minst to måneder før årsmøtet. Ved opphør av forbundet skal forbundets midler overføres til en organisasjon med tilsvarende formål eller en valgt veldedig organisasjon.