Vedtekter for Norsk Naturguideforbund // NNGF

 

Vedtatt første gang på stiftelsesmøte i Longyearbyen, 14.02.2014.

Revidert og vedtatt av årsmøte i Tromsø 28.10.2017.

Revidert og vedtatt av årsmøte i Oslo 24.11.2018.

Revidert og vedtatt av årsmøte i Tromsø 16.10.2021.

 

 

§ 1 Navn

Organisasjonens navn norsk: Norsk Naturguideforbund (NNGF)

Organisasjonens navn engelsk: Norwegian Natureguide Association (NNGA)

Organisasjonsnummer: 913 480 716

 

 

§ 2 Formål

Norsk Naturguideforbund har til formål å:

 • Være interesseorganisasjon og yrkesforbund for utdannede og sertifiserte naturguider i Norge.
 • Holde løpende kontakt med myndigheter, reiselivsnæring og utdanningsinstitusjoner om utvikling, behov og kompetansekrav for naturguider i Norge.
 • Søke partnerskap, medlemskap og/eller samarbeid med aktuelle offentlige og ikke offentlige instanser, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Forvalte og videreutvikle Profesjonsstandarden for Norske Naturguider.
 • Sertifisere og organisere naturguider i Norge, iht. Profesjonsstandarden og medlemskriterier i forbundet.
 • Være nasjonal organisasjon for sertifisering av International Mountain Leaders (IML) i Norge i samsvar med UIMLA Standarden.
 • Følge implementering og gjennomføring av International Mountain Leaders-kvalifiseringen i Norge etter UIMLA Standarden og ut ifra vår Profesjonsstandard for Norske Naturguider.
 • Norsk Naturguideforbund har ikke erverv til formål.

 

 

§ 3 Naturguiden – definisjon og arbeidsfelt

Definisjon: Naturguiden har sitt virke som profesjonell leder og vert for kommersielle turistgrupper i natur. Naturguiden skal legge til rette for trygge, lærerike og naturvennlige opplevelser. Et av hovedformålene er å inspirere gjestene til reflekterte holdninger til og for bruk av natur. (Andersen, S. & Rolland, C. 2016)

 

Arbeidsfelt: Natur- og aktivitetsbasert reiseliv og turisme i natur.
Målgruppen til naturguiden er betalende gjester. Det kan være individuelle ferie- & fritidsgjester eller grupper i kurs og konferansemarkedet. Naturguiden er skikket til å arbeide i alle naturtyper over hele Norge inklusive Svalbard, fra kyst og skjærgård, til skog, fjell, vidde og høyfjell, samt i arktiske naturtyper.
Naturguiden har bred og inngående kompetanse som guide for gjester i det naturbaserte reiselivet generelt.
Naturguiden er ikke kvalifisert for å jobbe med betalende gjester i alpint høyfjellsterreng der det er behov for klatresele eller på lagdelt vintersnø i skredterreng. Slik avgrenses naturguidens arbeidsfelt seg fra tindeveglederens (IFMGA/UIAGM).
Naturguideutdanningen og –sertifisering anses som grunnlag for guiding innen alle typer aktiviteter i natur.

 

Naturguiden kan, utover kompetansen fastsatt i Profesjonsstandarden og spesialiseringskompetanse den enkelte naturguide har fra sitt studie, skaffe seg tilleggskompetanse fra andre eksisterende organisasjoner. Dette vil gjøre den enkelte naturguide kvalifisert til å jobbe som instruktør/guide innen ulike spesifikke aktiviteter – herunder for eksempel Sjøfartsdirektoratet, Norges Padleforbund (NPF), Norsk Fjellsportforum (NF) etc.

Innebærer i denne sammenhengen at naturguiden har relevant utdanning og dokumentert praktisk virke/erfaring fra guidearbeid i det naturbaserte reiselivet.

Medlemskategori og tilleggskompetanse i form av for eksempel kurs og spesialiseringer, skal fremkomme og dokumenteres hos det enkelte medlem.

 

 

§ 4 Internasjonal Naturguide (International Mountain Leader)

Norsk Naturguideforbund er Norges UIMLA-affilierte organisasjon, og sertifiserer Internasjonale Naturguider/ International Mountain Leaders (IML) i Norge, i samsvar med UIMLA Standarden og definert utifra Profesjonsstandard for Norske Naturguider

Norsk Naturguideforbund setter kravene til opptak for kvalifisering til Internasjonal Naturguide (International Mountain Leader, IML) for Norske Naturguider.

Undervisning og evaluering av Norske Naturguider som er kandidater for IML-kvalifisering gjøres i hovedsak av utdanningsinstitusjonene som utdanner naturguider i Norge i samsvar med Profesjonsstandarden til NNGF. Dette forvaltes og assisteres av Norsk Naturguideforbund. Den endelige evalueringen og sertifiseringen som Internasjonal Naturguide / Norsk IML gjøres av NNGF.

 

 

§ 5 Medlemskap

Norsk Naturguideforbund opererer med følgende medlemskapskategorier:

 • Sertifisert Naturguide
 • Studentmedlem
 • Æresmedlem
 • Støttemedlem

Opptak av nye medlemmer gjøres av styret, etter søknad om medlemskap gjennom nettsiden. Opptak av nye medlemmer gjøres i hovedsak to ganger i året.

Sertifiserte naturguider og æresmedlemmer er stemmeberettiget ved årsmøte og kan stille til valg i styret. Kun sertifiserte naturguider og æresmedlemmer har lov til å bruke og bære forbundets logoer og merker

 

 

§5.1 Sertifisert naturguide

Som sertifisert naturguide har du:

 • Gjennomført og bestått minimum1 års (60 ECTS) utdanning innen naturguiding fra en NOKUT-godkjent utdanningsinstitusjon som utdanner naturguider i samsvar med NNGF sin Profesjonsstandard.
 • Dokumentert 40 dager (8 arbeidsuker) relevant arbeidserfaring/yrkespraksis som lønnet guide i det natur- og aktivitetsbaserte reiselivet.

Ved sertifisering av nye naturguider har styret mandat til å vurdere enkeltvis hvorvidt søker tilfredsstiller kravene hvis søkeren har annen utdanning en den NNGF allerede har godkjent. Styret kan bestemme et fast søknadsgebyr for søker med annen utdanning enn allerede godkjente utdannelsesinstitusjoner.

Sertifiserte naturguider har stemmerett og er valgbare til styret under årsmøte.

 

 

§5.2 Støttemedlem

Personer, bedrifter eller organisasjon som ønsker å støtte opp om forbundets arbeid og visjoner, kan være støttemedlemmer. Kontingent for støttemedlem fastsettes av styret. Støttemedlem har ikke stemmerett ved årsmøte, men kan delta. Støttemedlem kan ikke stille til valg i styret.

 

 

§5.3 Studentmedlem

Som student medlem studerer du naturguiderelaterte studier ved en norsk NOKUT-godkjent utdanningsinstitusjon, og ønsker å engasjere deg i det naturbaserte reiselivets virke og miljø. Studentmedlemskap er gratis. Studentmedlemmer har ikke stemmerett ved årsmøte, men kan delta med tale- og forslagsrett. Studentmedlem kan ikke stille til valg i styret.

Ved endt studie kan studentmedlemskapet forlenges med inntil ett år mens kandidaten gjennomgår nødvendig yrkespraksis for å oppfylle kravet som sertifisert naturguide. Etter denne perioden avsluttes studentmedlemskapet og medlemmet må oppfylle kravene som sertifisert naturguide.

 

 

§5.4 Æresmedlem

Styret kan utpeke æresmedlemmer som har gjennom et sterkt og langvarig engasjement bidratt positivt og iht. forbundets formål og visjoner. Æresmedlemmer kan være fagpersoner eller andre som har engasjert seg i forbundet og arbeidet rundt forbundet. Styret skal være enstemmig enig i utnevnelse av æresmedlemmer. Som har samme rettigheter som sertifiserte naturguider, men betaler ikke medlemskontingent.

 

 

§5.5 Medlemskontingent

Medlemskontingenten for sertifiserte naturguider fastsettes av årsmøte etter anbefaling fra styret. Medlemskontingenten betales forskuddsvis for gjeldene medlemsår. Medlemskontingenten betales årlig og faktura for nytt medlemsår sendes ut i februar.

Medlemmer som ikke betaler kontingent, vil etter 2-3 purringer bli strøket fra medlemslisten.

Studenter og æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.

Kontingent for støttemedlem fastsettes av styret.

Hvis medlemskontingenten ikke er betalt for gjeldende medlemsår under årsmøte telles medlemskapet som ikke gyldig og vedkommende har ikke lov til å stemme eller stille til valg i styret.

 

 

§ 6 Styret

 • Styret i Norsk Naturguideforbund velges av årsmøtet. Styret består av 5 styremedlemmer og et varamedlem. Deriblant en president og en visepresident. President og visepresident blir valgt separat ved årsmøtet.
 • Alle sertifiserte naturguide medlemmer og æresmedlemmer av forbundet er valgbare til styret.
 • Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at 2 eller 3 styremedlemmer kan være på valg hvert år. Dersom et styremedlem fratrer før funksjonstiden er over, kan styret utpeke et nytt medlem som fungerer som styremedlem frem til neste årsmøte.
 • Det kan i tillegg velges en til to eksterne representanter eller utdanningsinstitusjoner, dersom årsmøtet går inn for dette. Sekretær og kasserer kan velges utenfor styret, men har da ikke stemmerett på styremøter.

 

§ 6.1 Styrets oppgaver

 • Styret står for den daglige driften av forbundet. Dette innebærer blant annet kontakt med aktuelle instanser, godkjenning og dokumentasjonshåndtering av nye medlemmer, innkreving av årsavgift og annen økonomisk styring, innkalling til årsmøte osv.
 • Styret fatter sine vedtak ved simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av 5 medlemmer er til stede.
 • Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder og nestleder

 

 

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er forbundets høyeste organ. Styret kaller inn til årsmøte en gang i året. Innkalling og saksliste skal gå ut til medlemmene minst 14 dager før årsmøtedato. Årsmøte skal avholdes innen 1.desember hvert år. Årsmøtet er vedtaksført når ¼ av stemmeberettigede medlemmene er til stede. Det kan åpnes for digital deltakelse, for eksempel via videokonferanse dersom store deler av medlemmene er forhindret fra å møte, eller andre årsaker. Dette skal styret ta stilling til foran hvert årsmøte.

Vedtektsendringer kan bare gjøres på årsmøte, og vil kreve ¾ flertall for å være gyldig.

Blanke stemmer i en sak telles som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne årsmelding fra styret

2. Godkjenne regnskap og budsjett

3. Fastsette årsavgift for medlemmer

4. Valg av styre, revisor og andre driftsfunksjoner

5. Valg av valgkomité

6. Fastsette tid og sted for neste årsmøte

7. Behandle andre saker på sakslisten

 

 

§ 7.1 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøtes kan avholdes når ¾ av de stemmeberettigede medlemmene ber om det eller at styret bestemmer dette. Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte samme dag som ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og fatte vedtak i de allerede utsendte sakene og følger sammen prosedyre som ordinært årsmøte.

 

 

§ 8 Ekskludering

Medlemmer som ikke forholder seg til vedtektene, følger opp kravene til forbundet og profesjonsstandard, eller på annen måte skader forbundets omdømme kan ekskluderes. Styret utreder saken, og varsler vedkommende medlem. Endelig vedtak om ekskludering gjøres av årsmøtet.

 

 

§ 9 Opphør av forbundet

Vedtak om opphør av forbundet krever ¾ flertall på årsmøtet. Forslag om opphør skal være utsendt til alle medlemmer sammen med årsmøteinnkalling, minst to måneder før årsmøtet. Ved opphør av forbundet skal forbundets midler overføres til en organisasjon med tilsvarende formål eller en valgt veldedig organisasjon.